Informácia k ponuke vykúpu súkromných pozemov

             

           Vážení podieloví spoluvlastníci, členovia pozemkového spoločenstva Komposesorát BIELO-MARUŠOVÁ Liptovský Ján (ďalej PS BM), pravdepodobne niektorým Vás bol doručený nepodpísaný list  Ministerstva životného prostredia SR, v ktorom informujú a ponúkajú súkromných vlastníkov o možnosti „výkupu“ súkromných pozemkov v národných parkoch s odôvodnením, že štát dokáže lepšie zabezpečiť ochranu prírody ako reálni vlastníci. Na „obnovu“ štátneho vlastníctva chce Ministerstvo ŽP použiť 68 mil. EUR z plánu obnovy a zvyšovania odolnosti, t.j. vo výsledku peniaze nás, daňových poplatníkov, ktoré by mali byť použité na skutočnú obnovu poškodených lesov a zvyšovanie ich odolnosti v rýchlo sa meniacej klíme (adaptačné, protipožiarne a vodo-zádržné opatrenia v lesných porastoch).

Aj keby sme prehliadli nezmyselnosť a nesystémovosť tohto projektu, dovoľujeme si Vás upozorniť hlavne na protiprávnosť takéhoto konania. Podľa nášho právneho názoru, Zákon č. 97/2013 Z. z o pozemkových spoločenstvách (§9) a rovnako aj Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti (Článok 7. NAKLADANIE SO SPOLOČNÝM MAJETKOM) neumožňujú vlastníkovi prevádzať spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti na tretiu osobu bez toho, aby to najskôr záväzne a písomne ponúkol ostatným spoluvlastníkom na uplatnenie predkupného práva. Nič na tom nemení ani predkupné právo štátu pri prevode pozemkov v NP, obsiahnuté v novele zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (§63), predkupné právo štátu nemá v tomto prípade prednosť pred predkupným právom spoluvlastníka!

 

Doporučujeme všetkým členom pozemkového spoločenstva Komposesorát BIELO-MARUŠOVÁ Liptovský Ján, aby túto „ponuku“ ignorovali, pretože je nesystémová, protiprávna, zmätočná a nevykonateľná.

 S úctou

                                                                                 

Garabáš Ladislav -predseda PS BM

Ing.Krajčuška Miroslav - podpredseda PS BM