Schôdza výboru č.10/2023 PS BM Lipt.Ján

Program schôdze výboru PS BM Lipt.Ján  č.10/2023, dátum: 29.09.2023 o 18:30 hod.:

1. Schválenie programu schôdze č.10/2023 (18:30 hod.,predseda PS BM )

2. Aktuálny stav a plán činnosti vo vl.č.614, pest. činnosť, tažba, nový PSL 2024-2033, žiadosti na výrub (Judr.Burdová, MVK Liptov s.r.o., p.Močko-Galanto) ponuka na nákup SW+HW GPS + aplikácia, nákup techniky DJ Air 3 (OLH, predseda PS BM)

3. členstvo v LTZVL: Liptovsko - Tatranské združenie vlastníkov lesov

4. MVK Liptov s.r.o. - NZ, lesný úrad LM - žiadosť o omedzenie vo využívani LP , stanovisko NAPANT

5. FITAK s.r.o. - kolaudácia Javor, príjazdová cesta - žiadosť o trvalé vyňatie plochy - zmena druhu pozemku -dohodnutie podmienok a náhrady 

6.  DEMS s.r.o - kolaudácia Stavba "Výčap" Strachanovka  - náhradna výsadba, NAPANT, rozhodnutie 

7.  Rekr.chata  p.Duchoňová -  Putiská

8.  Parkovisko -termálne kúpalisko  parc č.970/2,  stretnutie obec.zastupiteľstvo L.Ján,  kolotoče p.Lukáč, Kohútka

9.  SPF - prenájom 

10. KRÚ MV SR BYSTRÁ  - nájom časti pozemku parc č.3412/19   

11.  GDPR - úprava návrhu zmluvy

12. Plnenie úloh uznesenia ZV 2022 a priebežné plnenie úloh z uznesení výborových schôdzí PS BM  (predseda DR PS BM)

13. Ostané (členovia výboru a DR PS BM)

 

Ďakujem za Vašu účasť.

Ladislav Garabáš 

predseda PS BM Liptovský Ján  

Dátum 27.09.2023