Vyplácanie podielov zo zisku za obdobie r.2019, 2020 v hotovosti

Na základe schválenia predloženého návrhu rozdelenia zisku za obdobie rokov 2019, 2020 z korešpondenčného zhromaždenia zo dňa 25.11.2021 výbor pozemkového spoločenstva, komposesorát Bielo – Marušová Liptovský Ján  oznamuje tým majiteľom, ktorí nemajú nahlásený bankový účet, že v piatok  dňa 17.12.2021 sa budú vyplácať podiely na zisku za roky 2019, 2020 v hotovosti. 

Vyplácanie podielov sa bude realizovať v zasadačke požiarnej zbrojnice dňa 17.12.2021 v čase od 16:00 hod pri dodržiavaní proti pandemických a hygienických opatrení a vstup do budovy bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami. Oznam bude výhlasený aj v miestnom rozhlase v Liptovskom Jáne.

Všetkým ostatným majiteľom PS BM boli podiely na zisku za roky 2019, 2020 už vyplatené na bankové účty v priebehu mesiaca november 2021. 

S pozdravom

Výbor PS BM

V Liptovskom Jáne,  dňa 06.12.2021

[pridané: 06.12.2021]