Zhromaždenie vlastníkov PS BM formou korešpondenčného hlasovania v mesiaci Október 2021

Vážení majitelia,

výbor Pozemkového spoločenstva, komposesorát Bielo - Marušová Liptovský Ján, so sídlom úľ.Kúpeľňa 103/6, Liptovský Ján 032 03, (ďalej len „PS BM“) si dovoľuje informovať majiteľov PS BM, 
že sa v rokoch 2020, 2021 nepodarilo uskutočniť riadne zhromaždenie vlastníkov PS BM v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
Preto sa výbor PS BM rozhodol uskutočniť zasadnutie zhromaždenie vlastníkov PS BM formou korešpondenčného hlasovania v súčinnosti so zákonom č. 91/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Všetkým majiteľom PS BM bude v priebehu mesiaca Október 2021 doručený list , ktorého súčasťou budú:

1. Správa o činnosti a hospodárení za obdobie 2019, 2020
2. Správa dozornej rady za obdobie 2019, 2020
3. Správa OLH o činnosti a hospodárení na lesných pozemkoch za obdobie 2019,2020
4. Návrh na rozdelenie zisku za obdobie 2019,2020
5. Sprievodný list spolu so základnými informáciami ohľadom spájania spoločenstiev "PS BM" a "Urbár Liptovský Ján" 
6. Oznámenie o ponuke na predaj spoluvlastníckych podielov na spoločnej nehnuteľnosti
7. Hlasovací lístok
8. Komisia členov pre vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania
9. Návratná obálka spolu s poučením o spôsobe korešpondenčného hlasovania 


Na schválenie uznesenia zo zhromaždenie vlastníkov PS BM formou korešpondenčného hlasovania a následnému vyplateniu podielov zo zisku ya obdobie 2019, 2020 vo forme dividend musí zo zákona o pozemkových spoločenstvách č.97/2013 Z.z. predchádzať ich schváleniu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva .Chceme Vás úctivo poprosiť, aby ste svojou aktívnou účasťou t.j. odoslaním vyplneného hlasovacieho lístka prispeli k úspešnému konaniu zasadnutia zhromaždenia vlastníkov PS BM korešpondenčnou formou.

S pozdravom

Výbor a dozorná rada PS BM  

Dátum: 01.10.2021 

 

 

[pridané: 01.10.2021]