Zhromaždenie vlastníkov PS BM formou korešpondenčného hlasovania - Október 2021

Vážení majitelia,

výbor Pozemkového spoločenstva, komposesorát Bielo - Marušová Liptovský Ján, so sídlom úľ.Kúpeľňa 103/6, Liptovský Ján 032 03, (ďalej len „PS BM“) si dovoľuje informovať majiteľov PS BM, 
že sa v rokoch 2020, 2021 nepodarilo uskutočniť riadne zhromaždenie vlastníkov PS BM v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
Preto sa výbor PS BM rozhodol uskutočniť zasadnutie zhromaždenie vlastníkov PS BM formou korešpondenčného hlasovania v súčinnosti so zákonom č. 91/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Všetkým majiteľom PS BM sa bude v priebehu mesiaca Október 2021 posielať listová zásielka s nasledovným programom a obsahom  korešpondenčného zhromaždenia vlastníkov  PS BM (ZV 2021) :

 1. Vyhodnotenie plnenia uznesenia ZV zo dňa 30.03.2019
 2. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za roky 2019, 2020
 3. Správa dozornej rady za roky 2019, 2020
 4. Správa o činnosti hospodárenia PS BM na lesnom pôdnom fonde za roky 2019, 2020
 5. Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2019 vrátane návrhu na rozdelenie zisku a výplatu dividend za rok 2019
 6. Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2020 vrátane návrhu na rozdelenie zisku a výplatu dividend za rok 2020
 7. Návrh na schválenie návrhu finančného rozpočtu  a plán činnosti pozemkového spoločenstva na rok 2021
 8. Sprievodný list ohľadom spájania spoločenstiev “PS BM“ a “Urbár Liptovsky Ján“ spolu so základnými bodmi a princípmi fungovania nového spoločenstva
 9. Návrh na schválenie členov komisie pre vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania
 10. Návrh na schválenie mandátu výboru PS BM na uzavretie NZ so spol. KOHÚTKA REALITY s.r.o.  a NZ so spol. Dinopark Liptov s.r.o.
 11. Oznámenie o ponuke na predaj spoluvlastníckych podielov na spoločnej nehnuteľnosti
 12. Návrh na schválenie poskytnutia finančných  darov a poukázanie 2% dane z príjmu PO za rok 2021


Na schválenie uznesenia zo zhromaždenie vlastníkov PS BM formou korešpondenčného hlasovania a následnému vyplateniu podielov zo zisku ya obdobie 2019, 2020 vo forme dividend musí zo zákona o pozemkových spoločenstvách č.97/2013 Z.z. predchádzať ich schváleniu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva .Chceme Vás úctivo poprosiť, aby ste svojou aktívnou účasťou t.j. odoslaním vyplneného hlasovacieho lístka, ktorý pošlete v Odpovednej zásielke spolu s Návratkou, prispeli k úspešnému konaniu zasadnutia zhromaždenia vlastníkov PS BM korešpondenčnou formou.

S pozdravom

Výbor a dozorná rada PS BM  

Dátum: 01.10.2021 

 

 

[pridané: 01.10.2021]