Ochrana lesov pred požiarmi

S prichádzajúcim teplým a suchším počasím a v súvislosti s jarnými prácami v záhradách a okrajoch lesných pozemkov
dochádza k častejším požiarom suchých tráv a lesov. V prílohe Vám zasielame usmernenie k tejto problematike
a veríme, že aj s Vašou pomocou dokážeme zabrániť škodám na majetku a životnom prostredí v dôsledku požiarov.

Ďakujeme za spoluprácu

S pozdravom

pplk.PhDr. Eva Krajčiová
riaditeľka | Okresné riaditeľstvo | Hasičský a záchranný zbor Liptovský Mikuláš