Pozvánka na Valné zhromaždenie členov Pozemkového spoločenstva komposesorát Bielo - Marušová Liptovský Ján

 

Vážená pani/pán

srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie členov spoločenstva/ďalej "VZ"/: Pozemkové spoločenstvo komposesorát Bielo-Marušová Liptovský Ján /ďalej "PSBM"/,   ktoré sa uskutoční: 26.novembra 2022 /Sobota/ o 13:00 hodine v reštaurácii hotela TJ Štart v Lipt. Jáne.  Prezentácia členov PSBM sa začne o 12:00 hod a ukončí sa o 13:00 hod.

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Vyplnené splnomocnenia Vás žiadame zaslať na adresu PSBM najneskôr do 21.novembra 2022.

Poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia VZ prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia:

Člen PSBM sa môže zúčastniť zasadnutia VZ prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia, v takom prípade zastupovania na VZ môže člen PSBM splnomocniť iného člena PSBM na základe písomného splnomocnenia. V prípade zastupovania inou osobou ako členom SPBM sa vyžaduje úradne overený podpis  splnomocniteľa na splnomocnení /matrika, notár/.

Slnomocniť možete aj predsedu PSBM p.Garabáša Ladislava bez úradne overeného podpisu, prípadne aj ktoréhokoľlvek člena výboru a dozornej rady PSBM.

Ak na VZ nebude dostatočná účasť na to, aby bolo uznášania schopné, považuje sa toto VZ za prvú čiastkovú schôdzu. V tomto prípade sa nasledujúca čiastková schôdza bude konať dňa 10.decembra 2022 /Sobota/ o 13:00 hod v reštaurácii hotela TJ Štart v Liptovskom Jáne.

Chceme Vás týmto požiadať, aby ste účasti na VZ dňa 26.novembra 2022 venovali vážnu pozornosť z dôvodu jeho dôležitosti a uznášaniaschopnosti, z dôvodu hlasovania o rozdelení zisku a volieb do orgánov PSBM.

Ladislav Garabáš                                                                                                      predseda PSBM

e-mail: bielo-marusova10@hradok.net   

 

Program VZ PS BM, ktoré sa uskutoční dňa 26.novembra 2022:

1. Prezentácia účastníkov od 12:00 do 13:00 hod                   

2. Privítanie, otvorenie a schválenie programu schôdze VZ 

3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

4. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva /ďalej len “PS“/za rok 2021, 2022 a  plán činnosti PS do konca roka 2022 a na rok 2023

5. Správa mandátovej komisie                                                       

6. Návrh na doplnenie stanov a zmluvy o Pozemkovom spoločenstve a ich schválenie    

7. Vyhodnotenie uznesenia zo VZ, konaného dňa 25.novembra 2021 formou korešpondenčného hlasovania   

8. Správa OLH o činnosti PS za rok 2021, 2022, plán činnosti PS do konca roka 2022 a na rok 2023 a jeho schválenie

9. Správa o hospodárení PS za rok 2021, predloženie účtovnej závierky, návrhu rozdelenia zisku a ich schválenie

10. Správa dozornej rady PS za rok 2021 a jej schválenie

11. Predstavenie kandidátov do orgánov PS

12. Voľba členov výboru PS

13. Voľba členov DR PS

14. Oboznámenie VZ s aktuálnym stavom spájania spoločenstiev a ďalším navrhovaným postupom ( PSBM, Urbár L.Ján)

15. Správa volebnej komisie a vyhodnotenie volieb do orgánov PSBM

16. Diskusia

17. Návrh uznesenia a jeho schválenie

18. Občerstvenie

19. Záver

Informácie pre vlastníkov PSBM:

  1. Návrh na doplnenie „stanov PSBM“ podľa bodu programu č.6  a „účtovná závierka za r.2021“ podľa bodu programu č.9 sú k dispozícii na webovom sídle PSBM: www.bielomarusova.sk a taktiež v sídle PSBM, Kúpeľná 103/6 Lipt.Ján,  počas stránkových dní – každú stredu v čase od 12:00 – 15:00hod. do termínu konania VZ. Kvôli ochrane osobných údajov je prístup k týmto dokumentom chránený heslom, ktoré bude majiteľom PSBM oznámené po predchádzajúcom telefonickom dohovore s predsedom PSBM (0949/272 260), alebo počas stránkových hodín priamo  v sídle PSBM, Kúpeľná 103/6, Liptovský Ján.  Návrh zmien v "stanovách PSBM" sú označené modrou farbou.
  2. Uzatvorené nájomné zmluvy za obdobie rokov 2021 – 2022, sú k nahliadnutiu v sídle PSBM, Kúpeľná 103/6 Liptovský Ján,  počas stránkových dní: každú stredu v čase od 12:00 – 15:00hod. do termínu konania VZ.