Oznam všetkým majiteľom Pozemkového spoločenstva, komposesorát Bielo - Marušová Liptovský Ján

Vážený majiteľ/ka,

výbor Pozemkového spoločenstva, komposesorát Bielo - Marušová Liptovský Ján (ďalej PS BM) si Vás týmto dovoľuje informovať, že podiely zo zisku za r.2019, ktoré neboli doteraz vyplatené v r.2020, nakoľko v štandardne naplánovanom termíne 25.Apríl 2020 sa nemohlo uskutočniť riadne zhromaždenie vlastníkov PS BM  (ďalej ZV) kvôli mimoriadnym opatreniam  súvisiacich s pandémiou vírusu COVID-19  a obmedzeniam slobody pohybu a práva na pokojné zhromažďovanie sa. Vyplateniu podielov zo zisku  vo forme dividend musí zo zákona o pozemkových spoločenstvách č.97/2013 Z.z. predchádzať ich schváleniu nadpolovičnou väčšinou majiteľov PS BM, kde sa tento návrh na rozdelenie zisku predkladá na riadnom zhromaždení vlastníkov PS BM.
Výbor PS BM preto naplánoval posunúť a uskutočniť riadne ZV 2020 v jesenných mesiacoch roka 2020, pokiaľ by to situácia s COVID-19 dovoľovala a umožňovala.
Nakoľko situácia nedovolila a neumožnila zvolať  riadne ZV do konca r.2020, nastala aj úprava zákona č.91/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. 
Výbor PS BM zvažoval aj možnosť korešpondenčného hlasovania spolu s písomným zaslaním návrhu rozdelenia zisku za r.2019, ale nakoľko aktuálne a v priebehu celého roka prebiehajú aj ďalšie dôležité úkony, právna príprava na zlučovanie spoločenstiev, priebežne sa vykonáva audit spoločenstiev, pripravuje sa úprava stanov a novej zmluvy o spoločenstve v súvislosti so zlučovaním.
Vzhľadom na náročnú problematiku a úkony s tým súvisiace, kde aj výbor PS BM má obmedzené možnosti na pravidlené stretávanie sa na výborových schôdzach a následné schvaľovanie jednotlivých úkonov. 
Je to širšia a náročnejšia problematika s ktorou si výbor PS BM považuje za povinnosť súčasne podrobne a dôkladne vysvetliť a oboznámiť majiteľov ešte pred prípadným samotným zlúčením spoločenstiev,  ktoré tiež podlieha predchádzajúcemu schváleniu obidvoch spoločenstiev .
Z vyšie uvedných dôvodov a aktuálnej pandemickej situácii výbor PS BM zvolá riadne ZV v mesiacoch Apríl - Máj 2021, pokiaľ to aktuálna situácia bude dovoľovať.
Pokiaľ však by to ani vtedy sitácia nedovoľovala, tak výbor PS BM bude písomne a formou korespondenčného hlasovania informovať majiteľov o ďalších krokoch , pošle majiteľom správy o hospodarení za r. 2019 a 2020 a súčasne pošle návrh na rozdelenie zisku za r.2019  za r.2020.
Ďakujeme  za porozumenie a  v tejto neľahkej situácii si Vás dovoľujeme uistiť, že výbor PS BM robí všetko preto, aby boli zachované všetky potrebné a nevyhnutné činnosti v priebehu roka, čo sa týka ťažby, posielania žiadostí o náhrady za 5.stupeň ochrany, dodržiavanie a plnenie plánu podľa PSL (program starostlivosti o Les)  v spolupráci s odborným lesným hospodárom (vl.614) a rovnako aj zabezpečovať v rámci svojich možností aj záležitosti, žiadosti, potrebné úkony a denno-denné činnosti ohľadom majiteľov TTP (vl.606).

Výbor PS BM pracuje aj na príprave a realizácii  "Zákazníckej zóny", do ktorej sa prostredníctvom svojej emailovej adresy a hesla budú môcť majitelia prihlásiť a kde budú uložené interné dokumenty týkajúce sa jednotlivých zložiek (606, 614) a informácií o činnosti spoločenstva. 

Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť a pevne veríme, že sa spoločne stretneme v r.2021.

So želaním pokojného prežitia nadchádzajúcich vianočných sviatkov a hlavne veľa pevného zdravia

 

želá Výbor a dozorná rada PS BM