Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov Pozemkového spoločenstva - komposesorát Bielo-Marušová Liptovský Ján

Vážená pani/pán,
srdečne Vás pozývame na zhromaždenie vlastníkov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo komposesorát Bielo-Marušová Liptovský Ján, ktoré sa uskutoční: 30.marca 2019 /Sobota/ o 13:00 hodine v reštaurácii hotela TJ Štart v Lipt. Jáne.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Výbor PS BM Liptovský Ján

 

Program:

Prezentácia účastníkov od 12:00 do 13:00 hod
Privítanie, otvorenie a schválenie programu schôdze ZV (zhromaždenia vlastníkov)
Voľba mandátovej komisie
Správa o činnosti za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019
Správa mandátovej komisie
Návrh na doplnenie stanov a zmluvy o Pozemkovom spoločenstve a ich schválenie
Vyhodnotenie uznesenia zo ZV, ktoré sa konalo 17.3.2018
Správa OLH o činnosti PS za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019 a jeho schválenie
Správa o hospodárení za rok 2018, predloženie ročnej závierky, návrhu rozdelenia zisku a ich schválenie
Správa dozornej rady PS
Diskusia
Návrh uznesenia a jeho schválenie
Občerstvenie
Záver
V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na ZV zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Vyplnené splnomocnenia Vás žiadame zaslať na adresu PS najneskôr do 25.marca 2019.

ŽIADAME MAJITEĽOV, KTORÍ EŠTE NEOZNÁMILI ČÍSLO ÚŠTU V IBAN TVARE , ABY TAK UROBILI NA ZHROMAŽDENÍ VLASTNÍKOV.